จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2567

จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2567

จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2567

      วันที่ 28 มีนาคม 2567 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2567 พร้อมด้วย นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร, นายประทีป นทีทวีวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปฏิบัติที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
      สำหรับ วาระก่อนการประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรรับรองการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 11 แห่ง และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบเกียรติบัตร ประเภทอำเภอคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 1 แห่ง และประเภทองค์กรคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 5 แห่ง และในที่ประชุมได้มีการมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่องชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของกองสมาชิกอาสารักษาดินแดน จำนวน 1 ราย เนื่องด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ที่ 5 ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมคดียาเสพติด และโดนทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้
      รวมทั้ง ในที่ประชุมได้มีการหารือและรับทราบสถานการณ์ความมั่นคงจังหวัดสมุทรปราการ ผลการดำเนินงานป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนการดำเนินการตามนโยบายบริหารจัดการน้ำของจังหวัดสมุทรปราการ และผลการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวาของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือน มีนาคม 2567 ในวาระการประชุมเรื่องนำเสนอ มีการรายงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดสมุทรปราการ
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ