จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2567

จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2567

จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2567

     วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดสมุทรปราการโดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง มีสถิติจังหวัดสมุทรปราการเป็นกรรมการและเลขานุการของการประชุมฯ
     ในการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขอความเห็นชอบในประเด็นการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ( Government Data Catalog ) ของจังหวัดสมุทรปราการประจำปี 2567 เพื่อตรวจสอบปรับปรุงรายการสถิติทางการ และกำหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัด สำหรับวิเคราะห์สารสนเทศ (Visualization) โดยคณะกรรมการมีมติให้ดำเนินงานจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงาน จำนวน 1 ชุดเพื่อดำเนินงานต่อไป
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ