จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรม “MOI WASTE BANK WEEK มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ จัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรม “MOI WASTE BANK WEEK  มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ จัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรม “MOI WASTE BANK WEEK มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ จัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

     วันที่ 18 มีนาคม 2567 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “MOI WASTE BANK WEEK มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ จัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ณ อาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ ภายในงานมีการแสดงจัดนิทรรศการผลการดำเนินการขับเคลื่อนธนาคารขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ การสาธิตการซื้อขายขยะรีไซเคิล การจัดแสดงนิทรรศการการคัดแยกขยะประเภทต่างๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะต้นทาง
     จากสภาพความเป็นเมืองอุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรปราการ ทำให้มีประชาชนอพยพเข้ามาทำงานและอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีปริมาณขยะทั้งที่เกิดขึ้นจากการบริโภค อุปโภคของประชาชนในพื้นที่ และที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม แต่ละวันจังหวัดสมุทรปราการมีปริมาณขยะสูงถึงกว่า 2,000 ตันต่อวัน ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวิกฤตสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหา โดยการประกาศให้ขยะเป็นวาระแห่งชาติ พร้อมทั้งกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการลด คัดแยกขยะ ณ ต้นทาง เพื่อให้การจัดการขยะมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม
     การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐและกระทรวงมหาดไทยในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ภายใต้หลักการ 3R ได้แก่ Reduce ใช้น้อยหรือลดการใช้ Reuse ใช้ซ้ำ จนไม่สามารถนำไปใช้ซ้ำได้อีกกลายเป็นขยะมูลฝอย จากนั้นจึงนำไปคัดแยกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างสูงสุด Recycle การแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนเพื่อรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิล ไปจำหน่าย เพื่อให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชน
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ