จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ.2567

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ.2567

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ.2567

     วันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ สามเณรในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ.2567 ณ วัดชัยมงคล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี และพระราชเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
     ตามที่ได้มีกำหนดการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ.2567 ในวันที่ 5-7 มีนาคม 2567 ในสนามสอบทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชศรัทธา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหาร และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวงและกรรมการกำกับห้องสอบ จังหวัดสมุทรปราการ
      จังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ และคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้กำหนดจัดพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2567 ณ วัดชัยมงคล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นสถานที่จัดสอบบาลีสนามหลวงของจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ.2567 จำนวน 253 ราย
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ