จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2567

จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2567

จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 30 มกราคม 2567 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2567 พร้อมด้วย นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร, นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปฏิบัติที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
สำหรับ วาระการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ได้มีการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาใหม่ ประจำเดือน มกราคม 2567 จำนวน 11 ท่าน คือ 1) นายประทีป นทีทวีวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ 2) นายสมศักดิ์ แก้วเสนา ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ 3) นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ 4) นายอานนท์ บูรณะภักดี นายอำเภอพระประแดง 5) นายขจิตเวช แก้วน้อย นายอำเภอบางพลี 6) นายโชติพงศ์ เปล่งวิทยา นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 7)นายศรายุทธ์ ไชยกอง นายอำเภอบางเสาธง 8)นายรณชัย ศรีรอดบาง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ 9)นางสาววณัญญา พันธ์แก้ว เคหะจังหวัดสมุทรปราการ สาขา 1 10)นางสาวเอื้อนจิตร พึ่งเจริญ เคหะจังหวัดสมุทรปราการ สาขา 3 และ 11)นางสาววิลาวัลย์ จันทร์แก้ว เคหะจังหวัดสมุทรปราการ สาขา 5 และในที่ประชุมได้มีการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร “รางวัลยุวชนดีเด่นแห่งชาติ”ประจำปี 2566 จำนวน 1 ราย ได้แก่ ด.ช.ภูมิ นวลดำ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
รวมทั้ง ในที่ประชุมได้มีการหารือและรับทราบสถานการณ์ความมั่นคงจังหวัดสมุทรปราการ ผลการดำเนินงานป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนการดำเนินการตามนโยบายบริหารจัดการน้ำของจังหวัดสมุทรปราการ และผลการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวาของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือน มกราคม 2567 ในวาระการประชุมเรื่องนำเสนอ มีการรายงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดสมุทรปราการ
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ