จังหวัดสมุทรปราการ จัดสื่อมวลชนพบผู้ว่าฯรับฟังปัญหาของประชาชนผ่านสื่อท้องถิ่นในพื้นที่ เร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชน พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน (Auditor) พื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

จังหวัดสมุทรปราการ จัดสื่อมวลชนพบผู้ว่าฯรับฟังปัญหาของประชาชนผ่านสื่อท้องถิ่นในพื้นที่ เร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชน  พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน (Auditor) พื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

จังหวัดสมุทรปราการ จัดสื่อมวลชนพบผู้ว่าฯรับฟังปัญหาของประชาชนผ่านสื่อท้องถิ่นในพื้นที่ เร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชน พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน (Auditor) พื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

วันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นายสุพจน์ ภูมิเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานประชุมกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ พบสื่อมวลชนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งก่อนการประชุมประธานได้มอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน (Auditor) พื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
สำหรับการบริหารจัดการพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน สำหรับการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินดังกล่าว โดยจังหวัดสมุทรปราการ มีผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน สำหรับการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ตามคำสั่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ 220/2566 เรื่อง ขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมิน (Auditor) พื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 6 ราย ตามรายชื่อได้แก่
1. นายณัฐ สุวรรณ์โรจน์ สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
2. นางสาวพัชณิชา สุภาพ สังกัด เทศบาลตำบลบางปู
3. นางดรุณี ไตรยางค์ สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
4. นางสาวนันทพร คงสำรวย สังกัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ
5. นางสาวกรกช โพธิสัตย์ สังกัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสมุทรปราการ
6. นายศุภวัฒน์ น้ำดอกไม้ บริษัท ไนน์ คอนซัลแทนท์ กรุ๊ป จำกัด
ในส่วนการประชุมกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ พบสื่อมวลชนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 ดังกล่าว เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงาน โครงการและกิจกรรมของจังหวัด และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินนโยบายต่างๆ ของจังหวัดและรัฐบาล และปัญหาด้านอื่นๆ ที่ร้องเรียนผ่านตัวแทนสื่อมวลชน ภายในจังหวัด รวมทั้งเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนท้องถิ่นได้พบปะให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ซักถามปัญหาต่างๆ จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และนำเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่ได้รับจากประชาชน อาทิ ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งปัญหาอื่นๆ แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการแก้ไข เพื่อบรรเทาผลกระทบและความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนชี้แจงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล นโยบายจังหวัด รวมถึงภารกิจ ข่าวสารของทางราชการที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ ให้สื่อมวลชนท้องถิ่นได้รับทราบ และนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ