จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” ประจำปี 2567 สร้างจิตสำนึกให้คนเดินเท้า และผู้ขับขี่ยานพาหนะปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งการข้ามถนนในทางข้ามและการหยุดรถให้คนข้ามถนน

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” ประจำปี 2567 สร้างจิตสำนึกให้คนเดินเท้า และผู้ขับขี่ยานพาหนะปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งการข้ามถนนในทางข้ามและการหยุดรถให้คนข้ามถนน

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” ประจำปี 2567 สร้างจิตสำนึกให้คนเดินเท้า และผู้ขับขี่ยานพาหนะปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งการข้ามถนนในทางข้ามและการหยุดรถให้คนข้ามถนน

วันที่ 21 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกิจกรรม “วันปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” ประจำปี 2567 บริเวณทางม้าลายหน้าตลาดแพรกษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมกิจกรรมทาสีทางม้าลายหน้าตลาดแพรกษา และแจกหมวกนิรภัยให้แก่ผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจรบริเวณถนนแพรกษา
อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาลำดับต้นๆที่สร้างความสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมของประเทศ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความปลอดภัยทางถนน เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรการ จัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเตือน และสร้างความตระหนักให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีจิตสำนึกรักความปลอดภัย มีระเบียบวินัย และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด รวมถึงสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสังคมไทย และสร้างการสัญจรทางถนนที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน
ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด โดยแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงและจุดอันตรายในพื้นที่ การปรับปรุงทางข้ามให้ชัดเจนเหมาะสม เพื่ออำนวยความสะดวกและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลง บังคับใช้กฎหมาย กวดขันวินัยจราจรในทุกพื้นที่อย่างเข้มข้น จริงจัง และต่อเนื่อง รณรงค์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยทางถนนและสร้างความมีส่วนของทุกภาคส่วนในการดำเนินงาน เพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้นและเป็นการลดระดับความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลง
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ