จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 17 มกราคม 2567 นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมด้วย นางสาวนงลักษณ์ เซ่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล และส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของจังหวัดสมุทรปราการ ITA ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด และสร้างความรู้ ความเข้าใจในแต่ละตัวชี้วัดในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ