จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานวันดินโลก ปี 2566 “Soil and Water a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต”

จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานวันดินโลก ปี 2566 “Soil and Water a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต”

จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานวันดินโลก ปี 2566 “Soil and Water a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต”

             วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานวันดินโลก (World Soil Day) ปี 2566 “Soil and Water a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” ศูนย์การเรียนรู้ “โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” เรือนจำกลางสมุทรปราการ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน จนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก
ตามที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้มีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล“นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 แด่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เป็นพระองค์แรกของโลก และองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศรับรองเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เป็นวันดินโลก (World Soil Day) โดยได้มีการบรรจุในปฏิทินปฏิบัติงานขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา และในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ จะจัดงานวันดินโลกพร้อมกัน เพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม และเป็นวาระในการกระตุ้นให้ทั่วโลกจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ และความตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรดิน และร่วมกันดูแลรักษาจัดการดินอย่างยั่งยืน เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารและการขจัดความอดอยากหิวโหย ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ
สำหรับการจัดงานวันดินโลก จังหวัดสมุทรปราการ ได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของดิน
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ