จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ผ่านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานด้วยโทรศัพท์ SmartPhone

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ผ่านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานด้วยโทรศัพท์ SmartPhone

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ผ่านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานด้วยโทรศัพท์ SmartPhone

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 31 หน่วยงาน รวม 60 คน เข้ารับการอบรมฯในครั้งนี้ โดยมี คุณพัชรา จิรวัชรศักดิ์ Managing Director บริษัท มัลติมีเดีย พลัสวัน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้

ด้วยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ มีภารกิจ ที่จะต้องเผยแพร่นโยบายรัฐบาล และข้อมูลข่าวสารจากส่วนราชการต่าง ๆ ไปยังประชาชนในพื้นที่ให้รับทราบอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อสร้างความเข้าใจและเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและประชาชน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการฝึกทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อเพิ่มทักษะการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานของตนเองด้วยโทรศัพท์ SmartPhone ได้ ซึ่งจะทำให้เกิดการขยายฐานการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดไปสู่ประชาชนได้อย่างกว้างขวาง
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ