จังหวัดสมุทรปราการ จัดอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย รุ่นที่ 2

จังหวัดสมุทรปราการ จัดอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย รุ่นที่ 2

จังหวัดสมุทรปราการ จัดอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย รุ่นที่ 2

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.15 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและการสร้างจิตสำนึกรัก และหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์การประชุม Sea Complex เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายกองโท ธารณา คชเสนี วิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัด สมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทานและลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วม
การอบรม “โครงการพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และการสร้างจิตสำนึกรักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” รุ่นที่ 2 เป็นโครงการที่จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสั่งสมไว้ อันจะสร้างความภาคภูมิใจและกระตุ้นความรู้สึกนิยมในชาติ สร้างจิตสำนึกของคนในชาติ ให้มีความจงรักภักดี และธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนเพื่อให้ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เจ้าหน้าที่ ในจังหวัดสมุทรปราการนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ไปขยายผลให้เกิดความรักสามัคคี สร้างความปรองดองในสังคม ให้มีความตื่นรู้ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 500 คน ประกอบด้วย จิตอาสาพระราชทาน จำนวน 300 คน และลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 200 คน รวมทั้งสิ้น 500 คน