จังหวัดสมุทรปราการ จัดสัมมนา “เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)”

จังหวัดสมุทรปราการ จัดสัมมนา “เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)”

จังหวัดสมุทรปราการ จัดสัมมนา “เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)”

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ แกรนด์บอลรูม โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าสํานักงานจังหวัดสมุทรปราการ และผู้แทนของส่วนราชการ อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนา
        การสัมมนา “เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อทบทวนการดําเนินงานในปีที่ผ่านมาและเตรียมรองรับการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในปีต่อไปให้ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดในแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้ความสําคัญในการขับเคลื่อนการประเมิน ITA มาอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าผลการประเมินในปี 2564 จังหวัดได้ผ่านเกณฑ์การ ประเมินอยู่ใน ระดับ A แต่ยังคงต้องยกระดับค่าคะแนนให้สูงขึ้นในปีต่อๆไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัด ในปี 2564 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 18 แห่ง ผ่านเกณฑ์ จากทั้งหมด 44 แห่ง ถือเป็นภารกิจสําคัญที่จังหวัดและสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด จะต้องร่วมมือกัน ผลักดันให้องค์กรปกครองท้องถิ่นทุกแห่งผ่านเกณฑ์การประเมินต่อไป