จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน พ.ศ.2567

จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน พ.ศ.2567

จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน พ.ศ.2567

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับทราบความต้องการของภาคส่วนต่าง นำไปปรับปรุงร่างแผนพัฒนาจังหวัดฯ เพื่อให้การจัดทำแผนงาน/โครงการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่

สำหรับแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) จะเน้นการพัฒนาใน 5 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 1.การส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพเพื่อการแข่งขันในระดับสากล และพัฒนาเมืองควบคู่กับการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 2.พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างพอเพียงและทั่วถึง 3.ส่งเสริม Logistics เชื่อมโยงภูมิภาคอื่น และเขตเศรษฐกิจอาเซียน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 4.ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ สินค้าและบริการ รวมทั้งส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยว 5.เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคง รวมทั้งโรคอุบัติใหม่
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ