จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2564

จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2564

จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2564

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2564 ณ หอประชุมศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ คณะกรรมการเหล่ากาชาด ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วม

เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจะได้นำเงินที่ได้รับไปปฏิบัติงานตามพันธกิจ และโครงการต่างๆของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ในการช่วยเหลือสาธารณกุศล ผู้ประสบภัยและสาธารณภัยต่างๆ ในจังหวัด ให้การสงเคราะห์แก่ราษฎรผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนและส่งเสริมกิจการยุวกาชาด อาสากาชาดและกิจการต่างๆของสภากาชาดไทย ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ เป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยในจังหวัดตามที่สภากาชาดไทยมอบหมาย ส่งเสริมและเผยแพร่อุดมการณ์และหลักการกาชาด
สำหรับในปีที่ผ่านมา เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมจำหน่ายสลากกาชาดการกุศลในงานนัสการองค์พระะสมุทรเจดีย์ ซึ่งงานจะเริ่มขึ้น ในวันแรม 5 คำ เดือน 11 ของทุกปี และในปี 2564 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2010 หรือโควิด -19 ในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อเบาบางลง แต่เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรวมตัวของประชาชน คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ
จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีมติ งดการจัดงานสมโภชงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ จึงไม่ได้จัดจำหน่ายสลากกาซาดการกุศลเพื่อหารายได้ในงบประมาณประจำปี 2565 เพื่อให้การดำเนินภารกิจต่าง ๆ ของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการที่ได้รับมอบหมายบรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้จัดกิจกรรม “วันรวมน้ำใจให้กาชาด”โดยขอรับบริจาคเงินเพื่อจัดทำเป็นงบประมาณ ประจำปี 2565 ขึ้น ในวันนี้ขึ้น
จึงขอเชิญส่วนราชการ ห้างร้าน บริษัท ทุกแห่ง ร่วม บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของเหล่าชาดจังหวัดสมุทรปราการ โดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ โทร 02 395 0089 ในวัน เวลา ราชการ ทั้งนี้ผู้บริจาคเงิน สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้