จังหวัดสมุทรปราการเร่งดำเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในการใช้รถ ใช้ถนน โดยใช้กลไกคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ (อจร.สป)

จังหวัดสมุทรปราการเร่งดำเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในการใช้รถ ใช้ถนน โดยใช้กลไกคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ (อจร.สป)

จังหวัดสมุทรปราการเร่งดำเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในการใช้รถ ใช้ถนน โดยใช้กลไกคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ (อจร.สป)

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ (อจร.สป) ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการ การอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งติดตามปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับปัญหาการจราจร การใช้รถ ใช้ถนน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

การประชุมในครั้งนี้ คณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ ได้ติดตามการดำเนินการกำหนดมาตรหรือข้อห้ามรถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานภูมิ 1, 2 โดยกรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการติดตั้งป้ายบังคับห้ามรถจักรยานยนต์ รถจักรยาน รถยนต์สามล้อ และล้อเลื่อนใช้สะพาน นอกจากนี้ยังได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจัดระเบียบการจราจรบริเวณวงเวียนท้ายบ้าน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครสมุทรปราการ และสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ ซึ่งบริเวณจุดดังกล่าวอยู่ระหว่างศึกษาการการเปิดใช้สัญญาณไฟจราจร เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงระยะเวลาเร่งด่วนทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็น รวมทั้งยังได้ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในจังหวัดที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และผลกระทบของประชาชนในพื้นที่
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ