จังหวัดสมุทรปราการเตรียมจัดงาน แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติฯ

จังหวัดสมุทรปราการเตรียมจัดงาน แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติฯ

จังหวัดสมุทรปราการเตรียมจัดงาน แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติฯ

นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดงาน “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รับทราบผลการดำเนินการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จากรายงานการศึกษาโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พบว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในเพศหญิงและอันดับสามในเพศชาย รองจากอุบัติเหตุ และโรคมะเร็ง นอกจากนั้นโรคนี้ยังมีอัตราความพิการสูง การศึกษาในประเทศไทยพบว่าในผู้ป่วย 100 คน ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะเสียชีวิตร้อยละ 5 และพิการร้อยละ 70 ซึ่งนอกจากความพิการทางกายแล้ว ยังมีผลทำให้ความจำเสื่อมในภายหลังอีกด้วย ถ้าประชาชนขาดความรู้ ด้านการป้องกันหรือรักษาอย่างถูกวิธี โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ร้อยละ 90 ถ้าสามารถปรับพฤติกรรมเสี่ยงความเสี่ยงได้

จังหวัดสมุทรปราการ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้กำหนดจัดงาน “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 05.00-10.00 น. ณ กองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจ และทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายแก่ประชาชนชาวไทย รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนรู้ถึงวิธีปฏิบัติตัว สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการป้องกัน ดูแล และรักษาโรคหลอดเลือดสมองดอย่างถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไป
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ