จังหวัดสมุทรปราการส่งมอบคลองสำโรงตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือโครงการ “คลองสำโรงสายน้ำแห่งความรักและความสามัคคี”

จังหวัดสมุทรปราการส่งมอบคลองสำโรงตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือโครงการ “คลองสำโรงสายน้ำแห่งความรักและความสามัคคี”

จังหวัดสมุทรปราการส่งมอบคลองสำโรงตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือโครงการ “คลองสำโรงสายน้ำแห่งความรักและความสามัคคี”

วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีส่งมอบคลองสำโรงตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือโครงการ “คลองสำโรงสายน้ำแห่งความรักและความสามัคคี” ต้นแบบตามนโยบายจังหวัดสมุทรปราการ “รักษ์น้ำ รักษ์คลอง รักสมุทรปราการ” ระหว่าง จังหวัดสมุทรปราการ กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คลองสำโรงไหลผ่าน ณ วัดหนามแดง ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ นายนิพนธ์ เนยเมืองปัก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วม
ด้วยนโยบายที่นายวันชัย คงเกษม ได้มอบไว้ เมื่อครั้งเข้ามารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นั่นคือการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการ โดยเฉพาะการอนุรักษ์พื้นฟูคลองสำโรงให้มีความสะอาดสวยงาม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งหวังจะปรับปรุงแม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำสาธารณะให้สามารถใช้งานได้ โดยปราศจากสิ่งปฏิกูล ผักตบชวา และวัชพืช ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ “คลองสำโรง” เป็นคลองสายที่สำคัญของจังหวัดสมุทรปราการ พาดผ่านพื้นที่ 5 อำเภอ 17 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 45.00 กิโลเมตร เป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำ แหล่งเกษตรกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำ หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวสมุทรปราการมาช้านาน จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปรับปรุงและพื้นฟูสภาพแวดล้อมของคลองสำโรงแห่งนี้ และได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการโครงการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองสำโรงแบบบูรณาการโดยมีการจัดทำแผนแม่บท Conceptual Model และ Road Map การจัดการน้ำเสียจังหวัดสมุทรปราการ และแต่งตั้งคณะทำงานย่อยในแต่ละด้าน อีกทั้ง กระทรวงมหาดไทยได้เลือก “คลองสำโรง” แห่งนี้ เป็นต้นแบบของการพัฒนาแหล่งน้ำของจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสืบสานพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการฟื้นฟูแหล่งน้ำตามธรรมชาติ แม่น้ำ คูคลอง หนอง บึง ให้สะอาดสวยงาม ลดความตื้นเขิน ปราศจากสิ่งปฏิกูล ผักตบชวา และวัชพืชกีดขวางลำคลอง จังหวัดสมุทรปราการจึงได้ริเริ่มโครงการ “คลองสำโรง สายน้ำแห่งความรักและความสามัคคี” ขึ้น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการฟื้นฟู พัฒนา และดูแลรักษาคลองสำโรงให้มีความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงาม ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากคลองในด้านต่าง ๆ และเพื่อเป็นต้นแบบของโครงการ “รักษ์น้ำ รักษ์คลอง รักสมุทรปราการ” เพื่อดำเนินการฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองสายอื่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการต่อไป ซึ่งในการดำเนินการในขั้นต่อไปจะให้แต่ละอำเภอคัดเลือกคลองต้นแบบเพื่อนำมาดำเนินการพัฒนาอำเภอละ 1 คลอง อีกด้วย ทั้งนี้ การที่จะดำเนินโครงการให้ประสบผลสำเร็จนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นภาคราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน และชุมชนริมน้ำ เพื่อให้จังหวัดสมุทรปราการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัด นั่นคือ การเป็นเมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย และน่าอยู่ ขณะนี้การดำเนินการตาม Road Map ได้ดำเนินการในส่วนของกิจกรรมกำจัดผักตบชวา และวัชพืช และขุดลอกตะกอนเลน ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยความร่วมมือของภาคราชการ ภาคประชาชน ชมรมคนริมน้ำทุกอำเภอที่คลองสำโรงไหลผ่าน และนับจากนี้ต่อไป การดูแลและรักษา เพื่อให้เกิดความยั่งยืน จึงขอให้ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ชมรมคนริมน้ำ ทุกแห่งที่คลองสำโรงไหลผ่าน ช่วยกันดูแล รักษา เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม และใช้ประโยชน์จากคลองในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป