จังหวัดสมุทรปราการรับรางวัลจังหวัดที่มี ผลดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ดีเด่น

จังหวัดสมุทรปราการรับรางวัลจังหวัดที่มี ผลดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ดีเด่น

จังหวัดสมุทรปราการรับรางวัลจังหวัดที่มี ผลดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ดีเด่น

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา เวลา 09.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เข้ารับรางวัลจังหวัดที่มีผลดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ดีเด่น ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบรางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่ร่วมมือกันฉีดวัคชีนจนบรรลุเป้าหมาย 100 ล้านโดส

เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ออกมาตรการต่าง ๆ ตลอดจนจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด 19 สำหรับประชาชน ซึ่งกำลังสำคัญที่ร่วมกันทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดอยู่ในการควบคุม คือ ความร่วมมือของหน่วยงาน บุคลากรทางการแพทย์และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการเร่งรัดฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชาชนทุกกลุ่มทั้งชาวไทยและต่างชาติที่พำนักในประเทศ ให้เกิดความครอบคลุมมากที่สุด โดยกำหนดเป้าหมายการฉีดให้ได้ 100 ล้านโดสภายในปี 2564 เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ลดความรุนแรงของการเกิดภาวะแทรกช้อน ลดการเสียชีวิต และรักษาระบบสุขภาพของประเทศ และเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 สามารถฉีดวัคซีนได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงฉีดวัคชีนเข็มแรกได้มากกว่า 50 ล้านโดส ครอบคลุมเป้าหมายกว่าร้อยละ 70 เพื่อเป็นการขอบคุณทุกหน่วยงานในจังหวัดต่างๆ ที่ร่วมกันจัดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ส่งผลให้การดำเนินงานในพื้นที่มีความครอบคลุมสูงขึ้น จำนวนผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตลดลง กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลการบริหารจัดการการฉีดวัคชีนโควิด 19 ยอดเยี่ยม เพื่อมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทุกคนที่ทุ่มเท เสียสละปฏิบัติหน้าที่ โดยมี นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานคณะกรรมการ คัดเลือกจังหวัดที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคชีนโควิด 19 ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการได้รับรางวัลจังหวัดที่มีความครอบคลุมการฉีดวัคซีนในกลุ่ม 608 สูงสุด