จังหวัดสมุทรปราการพิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น เสนอชื่อส่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อเข้ารับรางวัล

จังหวัดสมุทรปราการพิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น เสนอชื่อส่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อเข้ารับรางวัล

จังหวัดสมุทรปราการพิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น เสนอชื่อส่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อเข้ารับรางวัล

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบให้ นายสุจิตน์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่น ด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางจิตติมา กรีอารี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการเป็นเลขานุการการประชุม มีคณะกรรมการจากส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง อาทิ ผู้แทนปลัดจังหวัดสมุทรปราการ,ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ ,ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ ,ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ

โดยในที่ประชุมมีการพิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัดในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเสนอรายชื่อเข้ารับโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ กับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในวันครอบครัว ประจำปี 2566 วันที่ 14 เมษายน 2566 ต่อไป โดยรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกและได้รับรางวัลครอบครัวร่มเย็นในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการนั้น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ จะได้ดำเนินการนำส่งรายชื่อไปยังกระทรวงฯ ต่อไป
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ