จังหวัดสมุทรปราการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และอาสาสมัคร รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

จังหวัดสมุทรปราการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และอาสาสมัคร รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

จังหวัดสมุทรปราการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และอาสาสมัคร รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยใช้ชื่อการรณรงค์ว่า “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” ณ สถานตากอากาศบางปู กองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำของจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงดังกล่าว

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นช่วงที่ประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ประกอบกับจังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดทางผ่านไปสู่จังหวัดอื่น ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในช่วงดังกล่าวสูงกว่าปกติ โดยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่ เกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนด ขับรถขณะเมาสุรา ขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด โดยรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด

จังหวัดสมุทรปราการ ได้กำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประกอบด้วย 5 มาตรการ ได้แก่ มาตรการด้านการบริหารจัดการ ,มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม ,มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ ,มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และมาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ โดยการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เคร่งครัด และต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ