จังหวัดสมุทรปราการทบทวนแผนพัฒนาสถิติจังหวัด (พ.ศ.2566-2570)

จังหวัดสมุทรปราการทบทวนแผนพัฒนาสถิติจังหวัด (พ.ศ.2566-2570)

จังหวัดสมุทรปราการทบทวนแผนพัฒนาสถิติจังหวัด (พ.ศ.2566-2570)

นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาสถิติจังหวัดสมุทรปราการ (พ.ศ.2566 -2570) และผลการดำเนินงานพัฒนาบัญชีสถิติทางการ/แผนกำหนดความรับผิดชอบตามบริบทสถานะความพร้อมข้อมูลในพื้นที่ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

การประชุมในครั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อกำหนดการวิเคราะห์ชุดข้อมูลที่ตอบโจทย์ประเด็นการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ ตามตัวชี้วัด (ก.พ.ร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 ประเด็น ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพมะม่วงน้ำดอกไม้สู่สากล และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ซึ่งคณะกรรมการได้เห็นชอบทั้ง 2 ประเด็น
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ