จังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

                   วันที่ 14 มกราคม 2567 นายประทีป นทีทวีวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน เปิดกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายสมศักดิ์ แก้วเสนา ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายอำเภอทั้ง 6 อำเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ภายในบริเวณงานมีการออกหน่วยบริการของหน่วยงานต่างๆ อาทิ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ให้คำปรึกษาด้านเงินทุนในการประกอบอาชีพ การรับสมัครและให้คำปรึกษาด้านอาชีพ การฝึกอาชีพ และการส่งเสริมอาชีพ การเจรจาไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้
                   รัฐบาลกำหนดให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จังหวัดสมุทรปราการ จึงได้จัดกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” ขึ้นโดยกำหนดพื้นที่บริเวณศาลากลางจังหวัดในการให้บริการประชาชนเป็นประจำทุกเดือน วัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามอำนาจหน้าที่และเป็นการอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบ ตลอดจนการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างทันท่วงที ซึ่งจะเป็นการบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการเป็นหนี้นอกระบบให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขรวมถึงสามารถสร้างงานสร้างอาชีพหรือได้รับแหล่งเงินกู้ภายในระบบได้อย่างเป็นธรรม ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้ลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบ ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ ผ่านแอพพลิเคชั่น ThaiD หรือเว็บไซต์ของกรมการปกครองผ่านศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบทุกอำเภอ และผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ปัจจุบัน มีจำนวนลูกหนี้ 2,631 ราย เจ้าหนี้ 1,966 ร่าย ยอดหนี้รวมจำนวน 148,166,206.32บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยหกบาทสามสิบสองสตางค์)
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ