จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566

จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566

จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 ให้กับข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และส่วนกลางที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ณ อาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 โดยได้มีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งให้หน่วยงานดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสถานที่ที่เหมาะสม

จังหวัดสมุทรปราการ จึงได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับในปี 2565 จังหวัดสมุทรปราการ มีข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย รวมทั้งสิ้น 9 รายและในปี 2566 มีข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย รวมทั้งสิ้น 34 ราย ประกอบด้วย ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 12 ราย และชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 22 ราย
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ