จังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันอานันทมหิดล

จังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันอานันทมหิดล

จังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันอานันทมหิดล

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองใหม่บางพลี อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันอานันทมหิดล โดยมี นางสาวอรวรรณ ชิณศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นายอำเภอบางเสาธง และจิตอาสาพระราชทาน ได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทาสีบริเวณรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองใหม่บางพลี ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันอานันทมหิดลในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคม ได้ทำความดีโดยมีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา โดยมิได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ในการกระทำอันเป็นสาธารณประโยชน์ที่เป็นต่อส่วนรวมช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รวมทั้งเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ในหมู่คณะ ให้เกิดความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองโดยรวม
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ