จังหวัดสมุทรปราการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ออกให้บริการเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล

จังหวัดสมุทรปราการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ออกให้บริการเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล

จังหวัดสมุทรปราการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ออกให้บริการเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ เทศบาลตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายมนตรี เรืองพันธ์ เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบางบ่อ และใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ไว้ในพระราชานุเคราะห์ เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระราชทานพระราชานุญาต อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อ ไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการ โดยเริ่มเปิดให้บริการครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 ณ ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี และได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

การจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 และให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการแก่เกษตรและประชาชนทั่วไปแบบครบวงจร เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ การแก้ปัญหาการเกษตร ทั้งด้านพืช ดิน ประมง ปศุสัตว์ ชลประทาน ตรวจบัญชีสหกรณ์และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกษตรกรมีการพัฒนาอาชีพทางการเกษตร การเสริมความรู้ที่จำเป็นแก่ของเกษตรกร รวมทั้ง เทคโนโลยีการเกษตรใหม่ๆ เพื่อนำไปพัฒนาผลผลิตของตนเอง และสร้างความมั่นคงในอาชีพ
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ