จังหวัดสมุทรปราการจัดสื่อมวลชนพบผู้ว่าฯ รับฟังปัญหาของประชาชนผ่านสื่อท้องถิ่นในพื้นที่ เร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชน ครั้งที่ 3/2567

จังหวัดสมุทรปราการจัดสื่อมวลชนพบผู้ว่าฯ รับฟังปัญหาของประชาชนผ่านสื่อท้องถิ่นในพื้นที่ เร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชน  ครั้งที่ 3/2567

จังหวัดสมุทรปราการจัดสื่อมวลชนพบผู้ว่าฯ รับฟังปัญหาของประชาชนผ่านสื่อท้องถิ่นในพื้นที่ เร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชน ครั้งที่ 3/2567

      วันที่ 1 เมษายน 2567 นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ พบสื่อมวลชนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีสื่อมวลชนแขนงต่างๆพร้อมด้วยส่วนราชการในจังหวัดเข้าร่วมประชุม ก่อนเริ่มการประชุม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเด็กดีเด่น ของสภาสังคมสังเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2567 จำนวน 2 ราย และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้นำสตรีระดับดีเด่นและระดับดี ของคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา จำนวน 2 ราย สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีมอบเกียรติบัตร โล่ประกาศเกียรติคุณ การประกวดเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี พ.ศ. 2567 รวม 3 ประเภท 14 รางวัล
      การจัดประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงาน โครงการและกิจกรรมของจังหวัด และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินนโยบายต่างๆ ของจังหวัดและรัฐบาล และปัญหาด้านอื่นๆ ที่ร้องเรียนผ่านตัวแทนสื่อมวลชน ภายในจังหวัด รวมทั้งเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนท้องถิ่นได้พบปะให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ซักถามปัญหาต่างๆ จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และนำเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่ได้รับจากประชาชน อาทิ ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งปัญหาอื่นๆ แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการแก้ไข เพื่อบรรเทาผลกระทบและความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนชี้แจงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล นโยบายจังหวัด รวมถึงภารกิจ ข่าวสารของทางราชการที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ ให้สื่อมวลชนท้องถิ่นได้รับทราบ และนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนต่อไป
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ