จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อสนับสนุนพระภิกษุสามเณร ได้ศึกษาพระธรรมวินัย พระปริยัติธรรม และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อสนับสนุนพระภิกษุสามเณร ได้ศึกษาพระธรรมวินัย พระปริยัติธรรม และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อสนับสนุนพระภิกษุสามเณร ได้ศึกษาพระธรรมวินัย พระปริยัติธรรม และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุน “โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย” ระดับจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย
พระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ วัดกลางวรวิหาร พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีพระเทพสมุทรมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสนับสนุนและเผยแพร่การดำเนินงานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย พร้อมพระราชทานผ้าไตรและทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ในพิธีทอดผ้าป่า โดยในระดับจังหวัด ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร จำนวน 72 ไตร และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีทอดผ้า ณ วัดที่แต่ละจังหวัดเลือก จังหวัดละ 1 วัด โดยกำหนดช่วงดำเนินการระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม-
15 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงสืบไป
สำหรับทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.9) พระราชทานกำเนิดโครงการเพื่อสนับสนุนพระภิกษุสามเณรได้ศึกษาพระธรรมวินัย พระปริยัติธรรม และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ทุนเปรียญธรรม 6-9 ประโยค
ทุนระดับอุดมศึกษาด้านพุทธศาสตร์ ระดับ
ปริญญาตรี- ปริญญาเอก ทุนอบรมพระนักเทศน์ อบรมพระวิปัสสนาจารย์ และทุนอบรมพระธรรมจาริก โดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสืบสานพระปณิธาน ด้วยการทอดผ้าป่าโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทยตลอดมา