จังหวัดสมุทรปราการจัดผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ พบสื่อมวลชนท้องถิ่น รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนในพื้นที่ พร้อมบูรณาการความร่วมมือเร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชน

จังหวัดสมุทรปราการจัดผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ พบสื่อมวลชนท้องถิ่น รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนในพื้นที่ พร้อมบูรณาการความร่วมมือเร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชน

จังหวัดสมุทรปราการจัดผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ พบสื่อมวลชนท้องถิ่น รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนในพื้นที่ พร้อมบูรณาการความร่วมมือเร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชน

     วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ พบสื่อมวลชนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีสื่อมวลชนแขนงต่างๆพร้อมด้วยส่วนราชการในจังหวัดเข้าร่วมประชุม
     การจัดประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงาน โครงการและกิจกรรมของจังหวัด และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินนโยบายต่างๆ ของจังหวัดและรัฐบาล และปัญหาด้านอื่นๆ ที่ร้องเรียนผ่านตัวแทนสื่อมวลชน ภายในจังหวัด รวมทั้งเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนท้องถิ่นได้พบปะให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ซักถามปัญหาต่างๆ จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และนำเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่ได้รับจากประชาชน อาทิ ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งปัญหาอื่นๆ แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการแก้ไข เพื่อบรรเทาผลกระทบและความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนชี้แจงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล นโยบายจังหวัด รวมถึงภารกิจ ข่าวสารของทางราชการที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ ให้สื่อมวลชนท้องถิ่นได้รับทราบ และนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับ
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ