จังหวัดสมุทรปราการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564

จังหวัดสมุทรปราการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564

จังหวัดสมุทรปราการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2564 ณ อาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2564 สร้างความเข้าใจที่ดีของสังคมต่อคนพิการ ส่งเสริมให้คนพิการได้มีโอกาสแสดงออกและได้รับการยอมรับจากสังคม โดยมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) “การขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระดับท่องถิ่น” และประกาศวาระจังหวัดสมุทรปราการ ขจัดความยากจนและพัฒนาคนพิการทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างกระแสความเข้าใจที่ดีของสังคมต่อคนพิการ ให้คนพิการได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และเพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิและโอกาสทัดเทียมเหมือนกับคนปรกติทั่วไป ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ ให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม นอกจากนี้ ยังเป็นการประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาให้กับคนพิการ เพื่อให้สังคมของจังหวัดสมุทรปราการ เป็นสังคมแห่งการเอื้ออาทรและเป็นสังคมที่น่าอยู่ รวมทั้ง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดีขึ้นและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป