จังหวัดสมุทรปราการจัดงาน รวมพลังสตรีสมุทรปราการเนื่องในวันสตรีสากล ปี 2566

จังหวัดสมุทรปราการจัดงาน  รวมพลังสตรีสมุทรปราการเนื่องในวันสตรีสากล ปี 2566

จังหวัดสมุทรปราการจัดงาน รวมพลังสตรีสมุทรปราการเนื่องในวันสตรีสากล ปี 2566

นางสาวอรวรรณ ชิณศรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงาน “รวมพลังสตรีสมุทรปราการ เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2566” ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของสตรี
             ภายในงาน นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้อ่านสารจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล ประจำปี 2566 และได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาสตรี ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสมุทรปราการ (กพสจ.) ผู้นำและสมาชิกกลุ่มสตรี จากหมู่บ้าน/ชุมชน จาก 6 อำเภอ มีการจัดแสดงนิทรรศการ “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ผ้าลายประจำจังหวัดสมุทรปราการ และผ้าจากการสร้างสรรค์การใช้ประโยชน์จากต้นไม้ประจำจังหวัด(ต้นโพทะเล) ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP กิจกรรมการแสดงรำวงมหาดไทย กิจกรรมเดินแฟชั่นโชว์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”
             องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล เพื่อระลึกถึงการต่อสู้เพื่อให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนา โดยที่ผ่านมา กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสตรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาตั้งแต่ พ.ศ. 2505 จนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักและให้ความสำคัญ รวมทั้งเข้ามามีบทบาทในการป้องกัน คุ้มครอง ดูแล ไม่ให้สตรีถูกละเมิดสิทธิ ตลอดจนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิความเสมอภาค เพื่อส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างความสมานฉันท์ในสังคม ความเท่าเทียมกันและเสมอภาคระหว่างบุรุษและสตรี รวมทั้งให้เครือข่ายพัฒนาสตรีได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ