คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดสมุทรปราการ) จัดประชุมขับเคลื่อนแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์ปีงบประมาณ 2567

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดสมุทรปราการ) จัดประชุมขับเคลื่อนแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์ปีงบประมาณ 2567

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดสมุทรปราการ) จัดประชุมขับเคลื่อนแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด(จังหวัดสมุทรปราการ) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนายบุญเลิศ ชัยจิตตนานนท์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเลขานุการการประชุม มีคณะอนุกรรมการฯ ตามคำสั่งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ที่ 7/2563 ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อมุ่งเน้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง สอดคล้องกับความต้องการรับรู้ข่าวสารของประชาชนและเชื่อมโยงกับนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้วยการพัฒนาช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย คลอบคลุมกับบริบทของสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการรู้เท่าทันสื่อ มีองค์ความรู้ในการจัดการกับข่าวปลอม และมิจฉาชีพทางออนไลน์ ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐที่มีศักยภาพสูงในยุคดิจิทัล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และสร้างสรรค์ ตอบโจทย์การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของประเทศและบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
กรมประชาสัมพันธ์ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามแนวทางขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ.2566-2570 ในมิติของการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ให้สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2567 ทั้งด้านในประเทศและต่างประเทศ โดยปีงบประมาณ 2567 นี้ ได้กำหนดประเด็นสำคัญในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์รวม 10 เรื่อง โดยเรื่องสื่อสารสำคัญในประเทศ 6 เรื่อง ได้แก่ 1. การส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ, 2. การบริหารจัดการระบบสาธารณสุขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกช่วงวัย, 3. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและปลูกฝังพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน, 4. การพัฒนาสังคมและส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยกับยุคปัจจุบัน,5. การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล และ 6. ธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ เรื่องสื่อสารสำคัญต่างประเทศ 4 เรื่อง ได้แก่ 1. การเจริญเติบโต โอกาส และความก้าวหน้า ด้านเศรษฐกิจ (Economic Growth),2. ความก้าวหน้าทางการแพทย์ (Health Care),3. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management) และ 4. การส่งเสริมการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม (Social Development and Cultural Promotion)
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ