คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ติดตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ติดตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ติดตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง และคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ นำโดย นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ติดตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ณ โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการตามพระราชดำริ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริดังกล่าว จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับองค์ การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย วุฒิสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และสร้างความตระหนักรู้ถึงพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระราชดำริจัดตั้งโครงการต่างๆ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พสกนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนาน อันจะสร้างความภาคภูมิใจและกระตุ้นความรู้สึกนิยมในชาติ สร้างจิตสำนึกของเยาวชนและประชาชนให้มีความจงรักภักดี และธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนเพื่อให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ขยายผลให้เกิดความรักสามัคคีสร้างความปรองดองในสังคม ให้มีความตื่นรู้ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ และร่วมกันสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ดำรงอยู่สืบไป
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ