คณะกรรมการตรวจประเมินจังหวัด TO BE NUMBER ONE ตรวจติดตามความก้าวหน้าดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสมุทรปราการ

คณะกรรมการตรวจประเมินจังหวัด TO BE NUMBER ONE ตรวจติดตามความก้าวหน้าดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสมุทรปราการ

คณะกรรมการตรวจประเมินจังหวัด TO BE NUMBER ONE ตรวจติดตามความก้าวหน้าดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสมุทรปราการ

นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินจังหวัด TO BE NUMBER ONE พร้อมคณะฯ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ของจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของโครงการฯ ในการสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างยั่งยืน และสร้างค่านิยมเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึงพายาเสพติด ณ ห้องประชุมปากน้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยทีมแกนนำและคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรปราการ จากนั้นคณะกรรมการประเมินฯ ได้เดินทางยังบริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ของบริษัทฯ

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นับว่าเป็นโครงการที่สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กระตุ้นและปลุกจิตสำนึก การเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันทางจิตใจ จัดระบบบำบัดรักษารองรับภายใต้โครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” ทั้งนี้เพื่อคืนคนดีสู่สังคมและป้องกันการกลับมาเสพ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายสมาชิก และชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อให้เกิดค่านิยมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ