คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการฯจังหวัดสมุทรปราการ

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการฯจังหวัดสมุทรปราการ

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการฯจังหวัดสมุทรปราการ

พระพรหมเสนาบดี รองประธานกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 และคณะฯลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดสมุทรปราการ ณ วัดบางหัวเสือ ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการฯ

จังหวัดสมุทรปราการ ได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ขับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี โดยได้ให้ความสำคัญในเรื่องของความสามัคคี มีการส่งเสริมเยาวชน นักเรียนนักศึกษาโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น การเข้าอบรมตามโครงการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ การบรรพชาสามเณร รวมทั้งการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ ทำให้ชุมชน สังคม และจังหวัด มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ ซึ่งการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 สามารถช่วยให้การเสริมสร้างสังคมให้เกิดความสุขหรือสันติสุขได้อย่างยั่งยืน ศีล 5 จึงเป็นเสมือนข้อบังคับร่วมกัน ที่ทำให้ประชาชนปฏิบัติตามและทำให้เกิดความสงบสุขในชุมชน

นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมพัฒนาและปลูกฝังให้เกิดครอบครัวตัวอย่าง และชุมชนหมู่บ้านต้นแบบ โดยให้เน้นให้สมาชิกขององค์กรปฏิบัติตามหลักการรักษาศีล ตามแนวการใช้ชีวิตประจำวันให้มีความเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในการเข้าวัดและรักษาศีล 5 เป็นนิจ เนื่องจากการเข้าวัดรักษาศีลเพื่อเป็นหลักในการรักษา คุณธรรมและจริยธรรมให้แก่สมาชิกในชุมชนหรือประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ