กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2567 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง

กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2567 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง

กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2567 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง

     วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567 และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ ถนนศรีนครเขื่อนขันธ์ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายพัฒนชา ชุมทอง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สภาองค์การลูกจ้าง องค์กรลูกจ้าง สภาองค์การนายจ้าง องค์กรนายจ้าง ผู้ใช้แรงงาน และผู้ประกอบกิจการในจังหวัดสมุทรปราการในครั้งนี้ ภายในงานมีการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณัทกร ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง เป็นผู้รับมอบ
      เนื่องด้วยวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สภาองค์การลูกจ้าง องค์กรลูกจ้าง
      สภาองค์การนายจ้าง องค์กรนายจ้าง ผู้ใช้แรงงาน และผู้ประกอบกิจการในจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2567 ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนนายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป ระลึกถึงความสำคัญของวันแรงงานแห่งชาติ และผู้ใช้แรงงาน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ องค์กรลูกจ้าง องค์กรนายจ้างผู้ใช้แรงงานในจังหวัดสมุทรปราการ ผ่านการร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงเพื่อนำไปช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและคนพิการที่อยู่ในความดูแลของสถานคุ้มครองฯ ซึ่งส่วนหนึ่งเคยเป็นผู้ใช้แรงงาน และเป็นกำลังในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรือง
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ