การประชุมคณะทำงานพัฒนาและฟื้นฟูคลองบางกะเจ้า และคณะทำงานย่อย ครั้งที่ 1/2567

การประชุมคณะทำงานพัฒนาและฟื้นฟูคลองบางกะเจ้า และคณะทำงานย่อย ครั้งที่ 1/2567

การประชุมคณะทำงานพัฒนาและฟื้นฟูคลองบางกะเจ้า และคณะทำงานย่อย ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1- 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ การประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของจังหวัดสมุทรปราการ ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า โครงการพัฒนาคลองบางกระเจ้า เพื่อร่วมกันหารือการดำเนินการฟื้นฟู พัฒนา และแก้ไขปัญหา “คลองบางกะเจ้า” ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และสามารถต่อยอดเป็นการท่องเที่ยวเส้นทางน้ำแห่งใหม่ต่อไป