การจัดสัมมนาสร้างเครือข่ายจิตอาสาพระราชทาน “การขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชน มุ่งผลสัมฤทธิ์ (ครั้งที่ ๒)”

การจัดสัมมนาสร้างเครือข่ายจิตอาสาพระราชทาน “การขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชน มุ่งผลสัมฤทธิ์ (ครั้งที่ ๒)”

การจัดสัมมนาสร้างเครือข่ายจิตอาสาพระราชทาน “การขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชน มุ่งผลสัมฤทธิ์ (ครั้งที่ ๒)”

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ และอำเภอ ทุกอำเภอ หัวหน้าจิตอาสาภาคประชาชนตำบล จิตอาสา 904 เข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมนาสร้างเครือข่ายจิตอาสาพระราชทาน “การขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชน มุ่งผลสัมฤทธิ์ (ครั้งที่ ๒)”ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ และ ณ ที่ว่ากรอำเภอ ทุกอำเภอ ซึ่งมี พล.ร.อ. ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โดยการจัดสัมมนาฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชนไปสู่ระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หัวหน้าจิตอาสาภาคประชาชนจังหวัด รองหัวหน้าจิตอาสาภาคประชาชนจังหวัด และผู้ประสานงานด้านจิตอาสาของจังหวัด รวม 76 จังหวัด เข้าร่วมการสัมมนาฯ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เน้นย้ำให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอ บูรณาการส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และหัวหน้าจิตอาสาภาคประชาชนตำบล ร่วมกันขับเคลื่อนงานจิตอาสาในพื้นที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวทางที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานกำหนดแนวทางต่อไป