การตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมกราคม 2565 วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565