การตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2