กลยุทธ์

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce elementum, nulla vel pellentesque consequat, ante nulla hendrerit arcu, ac tincidunt mauris lacus sed leo. vamus suscipit molestie vestibulum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.
กลยุทธ์
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

กลยุทธ์ของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสมุทรปราการ 

1. นำมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ มาเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม เป็นสากล มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้ง ให้เป็นที่ยอมรับจากส่วนราชการ
2. ปรับปรุงคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงาน และ การรายงานผลการตรวจสอบให้ทันกับการจัดการเหตุการณ์ต่าง ๆ
3. ส่งเสริมการให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจถูกต้อง ตามระเบียบ
4. มีการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ สร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน