กรอบคุณธรรม

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce elementum, nulla vel pellentesque consequat, ante nulla hendrerit arcu, ac tincidunt mauris lacus sed leo. vamus suscipit molestie vestibulum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.
กรอบคุณธรรม
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

กรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสมุทรปราการ  

เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติของผู้ตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลางกำหนด จึงได้กำหนดกรอบคุณธรรมดังนี้
1. ต้องรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
2. ต้องดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระ ทั้งด้านการกำหนดขอบเขตการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ตรวจสอบ และการรายงานผลการตรวจสอบ
3. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร
4. จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง
5. จะต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญทั้งหมดที่ตรวจพบ
6. จะต้องไม่นำข้อมูลที่ตรวจพบไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง