ข้อมูลการประชุม อพ.สธ. กลุ่ม G8 (จังหวัด) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560
รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท อพ.สธ.-สป. ครั้งที่ 2/2560
รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท อพ.สธ.-สป. ครั้งที่ 1/2560
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการใช้ประโยชน์ ครั้งที่ 1/2559

การประชุมหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. กลุ่มจังหวัดที่ร่วมสนองพระราชดำริ (G8) วันที่พุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุมศาลามหามงคล สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานครฯ
การประชุม อพ.สธ.-สป. ครั้งที่1/2559 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559