แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2563
เอกสารประกอบ การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

ด่วนที่สุด สป0017.2/ว994 เชิญประชุมรับฟังการบรรยายเพื่อชี้แจ้งแนวทางพระราชดำริฯ
รายงานการประชุมหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. กลุ่มจังหวัดที่ร่วมสนองพระราชดำริ (G8)

      เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560

ข้อมูลการประชุม อพ.สธ. กลุ่ม G8 (จังหวัด) เมื่อวันที่
18 สิงหาคม 2560

รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท อพ.สธ.-สป. ครั้งที่ 2/2560
รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท อพ.สธ.-สป. ครั้งที่ 1/2560
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการใช้ประโยชน์ ครั้งที่ 1/2559

การประชุมหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. กลุ่มจังหวัดที่ร่วมสนองพระราชดำริ (G8)
     วันที่พุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุมศาลามหามงคล สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตก
     กรุง
เทพมหานครฯ

การประชุม อพ.สธ.-สป. ครั้งที่1/2559 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559