การขับเคลื่อนการติดตามและประเมินผลห้วงครึ่งปีหลังของจังหวัดในเขตกองทัพภาคที่ 1