การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 เพื่อรองรับสถานการณ์ภายหลังการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019