ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เดือนมิถุนายน 2563