การตรวจราชการแบบบูรณาการ (ประเด็นโรคพิษสุนัขบ้า/ภัยแล้ง/ฝุ่น PM 2.5/Covid 2019)