ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)