สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ชำรุด เสื่อมสภาพ (ครั้งที่ 2)