แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2563 และเลื่อนกำหนดส่งโครงการตามกรอบวงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อโควิด 19 วงเงิน 400,000 ล้านบาท