Website TemplatesWeb HostingWeb Hosting

วิสัยทัศน์จังหวัดสมุทรปราการ "เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่" 

กลุ่มฯ บริหารทรัพยากรฯป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
"มหาดไทย ดำรงธรรม "

ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

เชื่อมโยงเว็บไซต์จังหวัด

สถิติการเยี่ยมชมเว็บ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้206
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้391
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2780
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2975
mod_vvisit_counterเดือนนี้7011
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว12415
mod_vvisit_counterทั้งหมด1142305

ออนไลน์: 7
IP ของคุณ: 3.226.251.205
,
Today: ส.ค. 17, 2019

เขตปกครองและประชากร

จังหวัดสมุทรปราการมีประชากรเป็นอันดับ ๒ ของภาคกลาง รองจากกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ด้วยเหตุที่เป็นจังหวัดรองรับการขยายตัวจากกรุงเทพมหานคร ทั้งในด้านการผลิต คือ อุตสาหกรรม และการกระจายตัวของประชากร ทำให้จังหวัดมีประชากรย้ายถิ่นจากที่อื่นมาอาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งประชากรที่เคลื่อนย้ายเข้ามาโดยแจ้งย้ายที่อยู่อย่างถูกต้อง และไม่ย้ายทะเบียนราษฎร์เข้ามา ทำให้จำนวนประชากรที่มีอยู่จริงสูงกว่าจำนวนประชากรในทะเบียนราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในวัยทำงานจะมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ต่ำกว่ากลุ่มอื่น

                                 ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ทั้งสิ้น  ๑,๑๙๒,๐๓๓  คน

แยกเป็นชาย ๕๗๔,๗๗๐ คน หญิง ๖๑๗,๒๖๓ คน จำนวนประชากรแฝงประมาณเกือบ ๑ เท่าของประชากรตามทะเบียนราษฎร์

ตารางที่  ๒ แสดงจำนวนประชากรแยกตามอำเภอ

 

อำเภอ

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนบ้าน

เมืองสมุทรปราการ

๒๔๐,๙๒๓

๒๖๑,๘๙๖

๕๐๒,๘๑๙

๒๐๗,๗๓๒

พระประแดง

๙๙,๒๗๘

๑๐๕,๐๑๔

๒๐๔,๒๙๒

๘๒,๗๗๐

บางพลี

๙๖,๐๘๒

๑๐๕,๓๘๒

๒๐๑,๔๖๔

๑๐๗,๘๙๖

พระสมุทรเจดีย์

๕๖,๖๘๐

๕๙,๑๐๔

๑๑๕,๗๘๔

๔๖,๗๑๓

บางบ่อ

๔๗,๘๕๔

๕๐,๐๑๔

๙๗,๘๖๘

๓๓,๖๕๒

บางเสาธง

๓๓,๙๕๓

๓๓,๘๕๓

๖๙,๘๐๖

๔๔,๖๔๕

รวม

๕๗๔,๗๗๐

๖๑๗,๒๖๓

,๑๙๒,๐๓๓

๕๒๓,๔๐๘

 

ที่มา:  ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ ข้อมูล  ณ  วันที่ ๓๐   มิถุนายน   ๒๕๕๔

 

                  -        โครงสร้างประชากร

                           จากการวิเคราะห์โครงสร้างประชากร จำแนกตามกลุ่มอายุตามกลุ่มประชากร พบว่า จังหวัดสมุทรปราการมีโครงสร้างประชากร ที่สำคัญดังนี้

ตารางที่  ๓  แสดงโครงสร้างประชากร

 

กลุ่มอายุ/กลุ่มประชากร

ร้อยละของประชากรตามกลุ่มประชากร

๑. อายุ ต่ำกว่า ๕ ปี (วัยเด็ก)

  ๖.๒๖

๒. อายุ ๕ – ๑๔ ปี  (วัยเรียน)

๑๔.๔๑

๓. อายุ ๑๕ – ๕๙ ปี (วัยแรงงาน)

๗๑.๙๐

๔. อายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป (วัยสูงอายุ)

  ๗.๔๕

              จะเห็นได้ว่ากลุ่มประชากรที่มีจำนวนมากที่สุด คือวัยแรงงาน ซึ่งเป็นวัยที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัว สำหรับแนวโน้มโครงสร้างตามกลุ่มอายุโดยรวมของประเทศ และจังหวัดสมุทรปราการ พบว่ากลุ่มอายุที่แนวโน้มโครงสร้างประชากรสูงขึ้นทุกปี คือ ช่วงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป 

 

ป้ายโฆษณา

แถลงผลงานของ มท.

ค่านิยม

ป้ายโฆษณา
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อเว็บไซต์จังหวัดสมุทรปราการ